Dùng các nguyên vật liệu sẵn có địa phương để trẻ hoạt động tạo hình