Tuesday, 06/12/2022 - 04:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Linh Thông

CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

Công tác tuyển sinh năm học 2018 - 219

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON LINH THÔNG

 

Số: 60a/QĐ-MNLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Linh Thông, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LINH THÔNG

 

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo, quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-MNLT, ngày 29 tháng 3 năm 2018, Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018 - 2019 của trường Mầm non Linh Thông đã được Phòng GDĐT Định Hóa phê duyệt;

Trường mầm non Linh Thông công bố công khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2018- 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố công khai công khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2018- 2019 của trường mầm non Linh Thông(Có kế hoạch đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông bà trong ban tuyển sinh , tổ chuyên môn và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Nhưđiều 3;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Mông Thị Ba

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Hiệu trưởng - Mông Thị Ba
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 252
Tháng 12 : 871
Năm 2022 : 30.511