Thursday, 29/10/2020 - 17:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Linh Thông

CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

Công tác tuyển sinh năm học 2019- 2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON LINH THÔNG

 

Số: 54a/QĐ-MNLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Linh Thông, ngày 5 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LINH THÔNG

 

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo, quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-MNLT, ngày 29 tháng 3 năm 2019, Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019 - 2020 của trường Mầm non Linh Thông đã được Phòng GDĐT Định Hóa phê duyệt;

Trường mầm non Linh Thông công bố công khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2019- 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố công khai công khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2019- 2020 của trường mầm non Linh Thông(Có kế hoạch đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông bà trong ban tuyển sinh , tổ chuyên môn và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Nhưđiều 3;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Mông Thị Ba

 

 

 

 

 

 

Nguồn: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 88
Hôm qua : 63
Tháng 10 : 1.418
Năm 2020 : 17.550