Sunday, 01/11/2020 - 07:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Linh Thông

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HOÁ

TRƯỜNG MN LINH THÔNG

 

Số: 54/KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Linh Thông, ngày 5 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH

Về việc tuyển sinh năm học 2019 - 2020

 

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ kế hoạch của phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa về việc huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào số trẻ trong địa bàn xã và điều kiện thực tế của nhà trường, trường mầm non Linh Thông xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 như sau:

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đặc điểm tình hình:

- Thuận lợi:

Trường mầm non Linh Thông luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GDĐT Định Hoá, cấp uỷ đảng chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các bậc cha mẹ học sinh, nhân dân xã Linh Thông.

Hệ thống mạng lưới trường lớp, đội ngũ CBQL, Ciáo viên được kiện toàn đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, trình độ năng lực khá vững, có tâm huyết với nghề tận tuỵ với công việc tạo được niềm tin và sự ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh.

100% CBQL, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi được đầu tư khang trang phù hợp với môi trường CSND giáo dục trẻ. Đáp ứng với nhu cầu gửi con của nhân dân

Công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp cao đạt và vượt kế hoạch.

- Khó khăn:

Địa bàn xã rộng xa nơi trung tâm, dân cư sống không tập trung.

Đơn vị thuộc xã nghèo, sự phát triển kinh tế của địa phương còn khó khăn

trong việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

2. Nhiệm vụ chung:

Năm học 2019-2020 nhà trường nghiêm túc triển khai việc thực hiện nội quy, Chỉ thị Nghị quyết, pháp lệnh dân chủ, nhiệm vụ của toàn ngành dưới sự chỉ đạo của các cấp.

Triển khai sâu rộng thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh, cộng đồng phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và xã hội.

Tích cực tham mưu với đảng chính quyền các cấp, các ngành để có kế hoạch xây dựng trường lớp đảm bảo quy mô học sinh theo điều lệ trường mầm non.

- Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Mở rộng mạng lưới trường lớp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tăng tỷ lệ trẻ đến trường, đạt 32,4% trở lên trẻ độ tuổi nhà trẻ và 92% trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, duy trì trẻ 5 tuổi ra lớp 86%.

- Thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm học 2019-2020. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Đối tượng tuyển sinh trẻ từ 24 tháng đến 5 tuổi trên địa bàn xã Linh Thông

- Thời gian tuyển sinh 01/08/2019.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên trực tiếp xuống từng thôn bản để điều tra trẻ tại gia đình.

- Tổng hợp báo cáo công tác tuyển sinh.

4. Kế hoạch quy mô phát triển trường lớp học sinh:

- Tổng số nhóm lớp: 08 nhóm lớp.

Trong đó :

NT: 02 nhóm

MG: 06 lớp

- Tổng số học sinh: 210 cháu

+ Học sinh nhà trẻ: 50 cháu

+ Học sinh mẫu giáo: 160 cháu

5. Các biện pháp Thực hiện:

- Kiện toàn cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên các tổ chức trong nhà trường.

- Thành lập Ban tuyển sinh để triển khai và tổ chức thực hiện

- Tổ chức tuyển sinh tại trường ngày 01/08/2019.

- Phân công giao nhiệm vụ cho từng giáo viên và các bộ phận cùng thực hiện.

- Tuyên truyền vận động phụ huynh tới tận gia đình bằng mọi hình thức, truyền thanh từ các thôn xóm qua các cuộc họp hội đồng nhân dân và cuộc họp phụ huynh đầu năm.

- Tiếp tục điều tra danh sách cụ thể của từng độ tuổi 0-5 tuổi toàn xã.

- Duy trì và đảm bảo sỹ số học sinh theo nhóm lớp.

- Làm tốt công tác tuyên tryền thông tin hai chiều giữa gia đình nhà chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non xây dựng đoàn kết nội bộ thống nhất cao cùng thực hiện.

- Tăng cường công tác tham mưu với lãnh đạo đảng chính quyền địa phương các cấp để thực sự quan tâm chỉ đạo sát sao với nhà trường, xây dựng CSVC làm sân và mua sắm trang thiết bị cho dạy và học.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của trường Mầm non Linh Thông

Nơi nhận:

- Ban tuyển sinh;

- Lưu: VT-MN.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Mông Thị Ba

 

 
 

 

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HOÁ

TRƯỜNG MN LINH THÔNG

 

Số: 54a/-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Linh Thông, ngày 5 tháng 6 năm 2019

 

    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Tổ công tác tuyển sinh

Năm học 2019 - 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LINH THÔNG

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo, quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-MN, ngày 29 tháng 03 năm 2019, Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 của trường Mầm non Linh Thông;

Xét năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ công tác tuyển sinh học sinh mầm non, năm học 2019 -2020 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổ công tác tuyển sinh có trách nhiệm thông báo, thu nhận đơn và hồ sơ đăng kí học, hướng dẫn phụ huynh đăng kí cho con vào học tại trường theo quy định. Thời gian làm việc ngày 01/08/2019.

Điều 3. Các ông (bà) trong Ban giám hiệu các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Lưu VT-MN.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

     Mông Thị Ba

 

 

 

 

DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số:54a ngày 5 tháng 6 năm 2019, về việc thành lập Tổ công tác tuyển sinh năm học 2019 -2020)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Mông Thị Ba

Hiệụ trư­ởng

 

2

Phan Thị Lưu

CTCĐ, PHT

 

3

Ngô Thị Trang

P- Hiệu trưởng

 

4

Nông Thị Thúy

YT – TT tổ 1

 

5

Hứa Thị Thanh

GV, TT tổ 2

 

6

Hoàng Thị Hậu

GV, TT tổ 3

 

7

Hoàng Thị Thi

GV, TP tổ 3

 

8

Mạc Thị Diệu Ngọc

GV - BTĐTN

 

9

Nguyễn Thị Thắm

GV, Trưởng BTTND

 

 

Danh sách ấn định 09 người./.

 

 

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HOÁ

TRƯỜNG MN LINH THÔNG

 

Số: 54b/-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Linh Thông, ngày 5 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ cho Ban tuyển sinh

Năm học 2019 - 2020

 

HIỆU TR­­ƯỞNG TR­ƯỜNG MẦM NON LINH THÔNG

 

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo, quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-MN, ngày 29 tháng 03 năm 2019, Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 của trường Mầm non Linh Thông;

Xét năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho Ban tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (có danh sách phân công đính kèm).

Điều 2. Ban tuyển sinh căn cứ kế hoạch chỉ tiêu, thực hiện nhiệm vụ phân công, tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng đúng theo hướng dẫn.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Lưu VT-MN.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Mông Thị Ba

 

DANH SÁCH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

(Đính kèm theo Quyết định số:54b/QĐ-MN ngày 5 tháng 6 năm 2019, của trường mầm non Linh Thông)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ trong ban

 

 

1

 

Mông Thị Ba

 

Hiệu trưởng – Trưởng ban

Chỉ đạo phụ trách chung, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tuyển sinh, niêm yết kết quả tuyển sinh.

 

 

2

 

 

Phan Thị Lưu

 

 

P. Hiệu trưởng- CTCĐ

Phó ban

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh: Bàn ghế, niêm yết thông bao các quy định, chỉ tiêu, thời gian, hình thức tuyển sinh- Trực tuyển sinh. Tổng hợp kết quả tuyển sinh đối chiếu số liệu Phổ cập báo cáo trưởng ban

 

 

3

 

 

Ngô Thị Trang

 

 

P. Hiệu trưởng

Phó ban

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh: Bàn ghế, niêm yết thông báo các quy định, chỉ tiêu, thời gian, hình thức tuyển sinh-

Phụ trách in ấn tài liệu có liên quan đến tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh.

Trực tuyển sinh.

 

4

 

Nông Thị Thúy

 

Giáo viên

Thư ký

Chuẩn bị máy tính, hỗ trợ tuyển sinh. Trực tuyển sinh

Tổng hợp danh sách trẻ được tuyển sinh.

 

 

5

 

 

Hứa Thị Thanh

 

 

Giáo viên - TTCM

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh: Bàn ghế, niêm yết thông báo các quy định, chỉ tiêu, thời gian, hình thức tuyển sinh- Thực hiện công tác tuyển sinh độ tuổi nhà trẻ 24-36 tháng. Trực tuyển sinh.

6

Hoàng Thị Hậu

Giáo viên - TTCM

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh: Bàn ghế, niêm yết thông báo các quy định, chỉ tiêu,thời gian, hình thức tuyển sinh. Thực hiện công tác tuyển sinh độ tuổi 5-6 tuổi.

Trực tuyển sinh.

7

Nguyễn Thị Thắm

Giáo viên - TPCM

Thực hiện công tác tuyển sinh độ tuổi nhà trẻ 24-36 tháng. Trực tuyển sinh.

8

Hoàng Thị Thi

Giáo viên

Thực hiện công tác tuyển sinh độtuổi 3-4 tuổi.

Trực tuyển sinh

9

Mạc Thị Diệu Ngọc

Giáo viên – BTĐTN

Thực hiện công tác tuyển sinh độ tuổi 4-5 tuổi.

Trực tuyển sinh

 

 

HIÊU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Mông Thị Ba

 

 

 

Tác giả: Mông Thị Ba - Hiệu trưởng
Nguồn: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 62
Tháng 11 : 5
Năm 2020 : 17.691